Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw – 04.04.2018 r. – 08.05.2018 r.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Cel poddziałania:
Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:
• posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
• prowadzących działalność eksportową,
• prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.
• Prowadzących działalność która musi dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskazanej w danym branżowym programie promocji.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji określonych właściwym programem promocji.

Koszty kwalifikowane:
1) usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia;
2) szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia;
3) podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach tj. koszty:
a) diet,
b) noclegów,
c) przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
d) innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
4) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:
a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 1,
b) odprawy celnej i spedycji,
c) bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 1;
5) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
6) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, reklamy w mediach targowych;
7) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
8) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
9) informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty:
a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych,
b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych,
c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych;

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach pomocy de minimis:

• 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

• 75% w przypadku małych przedsiębiorstw

• 85% w przypadku mikroprzedsiębiorstw (w województwie mazowieckim 80%)

Alokacja w ramach I konkursu: 100 000 000 PLN
Alokacja w ramach II konkursu: 100 000 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN

Planowany termim rozpoczęcia naboru 04.04.2018 r. planowane zakończenie naboru 08.05.2018 r.