RPO Zachodniopomorskie – Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom dofinansowania :

 • 55% – mikro, małych przedsiębiorców
 • 45% – średnich przedsiębiorców

 

Cel działania :

W ramach naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.
Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik do regulaminu, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Nabór dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.


Maksymalna kwota dofinansowania projektu 
: 4 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 400 000,00 zł.

 

Termin naboru wniosków : 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.