RPO Zachodniopomorskie – Działanie 1.4 „Wdrażanie wyników B+R”

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom dofinansowania :

  • 55% – mikro, małych przedsiębiorców
  • 45% – średnich przedsiębiorców

Cel działania :

Wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.

Warunkiem koniecznym do spełnienia będzie zgodność projektu z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Efektem tak udzielonego wsparcia będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw prowadzących prace badawczorozwojowe i wdrażających ich wyniki.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:
− wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
− zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
− zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 10 000 000,00 PLN

Planowany nabór wniosków : 31.10.2017 r. – 29.12.2017 r.