RPO Warmińsko-Mazurski – Działanie 1.5 „Nowoczesne firmy”

Poddziałanie 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R”

 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP; grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP

 

Działania objęte dofinansowaniem:

Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych wypracowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo jak i we współpracy z podmiotami oferującym usługi naukowo-badawcze w celu uruchomienia produkcji i wprowadzenia na rynek krajowy lub zagraniczny innowacyjnego w skali co najmniej regionu produktu/usługi.

 

Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN

Minimalna  wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 6 500 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi – 70%

 

Termin naboru wniosków: luty 2018 r.