RPO Mazowiecki – Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – planowany nabór 2018 r.

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania projektów:

• 50% kosztów kwalifikowanych

Minimalna wartość dofinansowania projektu : 50 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 400 000 PLN

Typy projektów:

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo- wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się działania uzupełniające zmierzające do rozszerzenia i udoskonalenia działalności warunkujące realizację umowy międzynarodowej.
Ponadto interwencja w ramach internacjonalizacji przedsiębiorstw będzie mogła być uzupełniona i wspierana o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego.

Planowany termin naboru  2018 r.