RPO Pomorski – Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe

Poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”

 

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Działania objęte dofinansowaniem:

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

  1. poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie   ich   jakości   –   projekty   wpisujące   się   w obszary inteligentnej specjalizacji,
  2. poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  3. redukcji wodo-,  surowco-,  materiało-,  transporto-  i  energochłonności procesów  produkcyjnych,    m.in.  oszczędności  surowców  i  energii  oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

i polegające na:

  1. budowie, rozbudowie  infrastruktury  (m.in.  obiektów,  maszyn,  instalacji, urządzeń),
  2. unowocześnieniu składników    majątku    trwałego    niezbędnego    do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
  3. realizacji zasadniczych   zmian   procesu   produkcyjnego   lub   zmian   w zakresie  sposobu  świadczenia  usług  (w  tym  usług  świadczonych  drogą elektroniczną),
  4. wprowadzaniu zmian    organizacyjnych    polegających    na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych

Maksymalna  wartość  wydatków  kwalifikowalnych  projektu: 2  000 000 PLN.