RPO Polska Wschodnia Działanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typy projektów :

-przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa,

-nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R,

-przeprowadzenie prac dostosowawczych

-etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%

(w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%)

Minimalny wkład beneficjenta:  30%

(w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność – 15%)

Minimalna wartość projektu oraz wydatków kwalifikowanych: 1 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu oraz wydatków kwalifikowanych: 7 000 000,00 PLN

 

Planowany nabór : 30.06.2016 r. – 31.07.2016 r.