RPO Mazowiecki – Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Beneficjenci: przedsiębiorstwa

Typ projektu:

Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Produkty które powstają w ramach fazy testowania nie powinny stanowić asortymentu oferty która podlega komercyjnej sprzedaży w ramach oferty handlowej wnioskodawcy.

Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także  wynajem infrastruktury badawczej lub  amortyzację infrastruktury badawczej beneficjenta, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R. Jednocześnie w ramach projektu badawczego możliwe będzie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego), a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne celem skutecznej komercjalizacji technologii. Jednocześnie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów:

  • dla mikroprzedsiębiorcy:
  • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla małego przedsiębiorcy:
  • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla średniego przedsiębiorcy:
  • 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych

 

Planowany nabór: II/III kwartał 2018 r.