RPO Małopolski – Działanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”- kwiecień 2018 r.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce.

1.Inwestycje MŚP dostarczających urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • energii elektrycznej i ciepło w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji

2. Wykorzystanie wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R.

Beneficjent musi mieć uregulowane kwestie ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R.

Wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R:

opracowanych w ramach:

  • realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM;
  • działalności B+R przedsiębiorcy, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM),
  • nabytych przez przedsiębiorstwo.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 000 000 PLN

Poziom dofinansowania projektów wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.

Termin naboru wniosków: kwiecień 2018 r.