RPO Małopolski – Działanie 1.2.3 „Bony na innowacje” – kwiecień 2018 r.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Działania objęte dofinansowaniem:

 1. Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno w ramach małego, jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:

 1. badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;
 2. prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;
 3. opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

 1. Katalog usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

Typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia – instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu;

Typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

 1. wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,
 2. przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia.
 1. W ramach bonów na innowacje mogą być kwalifikowane usługi przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi: dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej, dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń; dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM.

W przypadku zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przekracza 50 000 PLN (np. duży bon na innowacje) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez:

 1. upublicznienie zapytania ofertowego,
 2. sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentującego wybór najkorzystniejszej spośród złożonych ofert.

Ponadto, Wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić upublicznienie oraz dołączyć do wniosku treść zapytania, złożone oferty oraz protokół wraz z oświadczeniem o upublicznieniu wyniku postępowania.

Mały bon na innowacje: wartość wydatków kwalifikowanych do 50 000 PLN

Duży bon na innowacje: wartość wydatków kwalifikowanych do 100 000 PLN

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

 • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz 1 w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz 2 w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 70% w  przypadku wsparcia uzyskanego po raz 3 i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2018 r.