RPO Małopolski – Działanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” 31.12.2017 r. – 30.01.2018 r.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy projektów:

A.infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

B.centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

Działania objęte dofinansowaniem:

tworzenie warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Zakres wsparcia obejmuje:

A)inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług;

B)inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych: uzupełniająco możliwe jest uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju kadr B+R, w tym poprzez zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i podstawą ich oceny będzie przedstawienie planu prac badawczo-rozwojowych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla typu projektu A: 10 000 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla typu projektu B: 25 000 000 PLN

Wysokość wsparcia kwalifikowanego:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%

Rozpoczęcie naboru 31.12.2017 r. – zakończenie naboru 30.01.2018 r.