1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskie

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP na dzień złożenia wniosku o działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje się w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddział, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Gospodarczej Działalności lub oświadczające, że, o mowa warunek czy do życia na dzień podpisania Umowy.

Na co ?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM ws.

Komponento-rozwojowy:

1. Usługi badawczo-rozwojowe

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub produktu produktu ulepszonego (wyrobu, usługi) lub procesu procesu procesu

Typ 2: usługi w zakresie ości wzornictwa na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, opracowanie, obejmującgo lub różniczego, produktu lub albo projektu projektuskiego, obejmującego projekty: szczegółowe, oraz projekty orządprzyowania

2. Usługi proinnowacyjne (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w sprawie, gdy w ramach projektu projektu z usług badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych na włączeniu użytkowników do końcowego miasta nowego procesu lub (laboratorium życia), które uwzględniają co najmniej dwa testy w celu optymalizacji projektu końcowego projektu

Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań

Typ 5: usługi w zakresie ochrony ochrony ochrony ochrony ochrony ochrony ochrony intelektualnej

Komponent wdrożeniowy:

1. Zakup nowych środków środków i/lub,

2. Wartości niematerialnych i prawnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom do wydatków kwalifikowalnych na projekt projektu wynosi:

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

  • 85 %

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoca inwestycyjna:

  • mikro i małe przedsiębiorstwo – 55%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

  • 15%.

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoca inwestycyjna:

  • mikro i małe przedsiębiorstwo – 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 55%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projekt

  • 500 000 zł.