RPO Kujawsko-Pomorski – Działanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych”

Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP

 

Działania objęte dofinansowaniem:

1.Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

2.Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,

3.Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,

4.Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony,

5.Projekty grantowe,

6.Projekty polegające na wsparciu procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • maksymalnie 80%kosztów kwalifikowalnych inwestycji przy projektach nie objętych pomocą publiczną

Minimalny wkład beneficjenta:  15% gdy nie występuje pomoc publiczna

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla typu 4:  10 000, 00  PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla typu 4: 80 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla typu 3: 100 000, 00 PLN

 

Termin naboru wniosków : 31.03.2017 r. – 19.05.2017 r.