Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP)
Dofinansowanie przeznaczone jest na komercjalizację wyników własnych prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Nowy produkt lub usługa muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie krajowym.

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 000 000 PLN, w tym:
 część badawcza: 450 000 PLN
 usługi doradcze: 500 000 PLN
 część badawcza, doradcza i inwestycyjna: 20 000 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 000 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 000 000 EUR

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 zł. (ŚREDNIE MIASTA)
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:  10 000 000 PLN. (KONKURS OGÓLNY)

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Poziom dofinansowania:
• Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,
• Część doradcza – maksymalnie 50%,

• Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Wydatki w części badawczej odnoszą się do kosztów eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu, badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne).
Wydatki w części doradczej muszą odnosić się do specyfiki projektu.
Wydatki w części inwestycyjnej mogą być ponoszone na zakup aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przy czym wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej i/lub robót budowlanych może stanowić maksymalnie 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Ogłoszenie naboru: 14.02.2018 r.
Termin naboru: 20.03.2018 r. – 05.12.2018 r.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 20 marca do 9 maja 2018 r.;

2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.;

3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.;

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 września do 31 października 2018 r.;

5) dla rundy V – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 listopada do 5 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).